Om os

Vedtægter for Vejleegnens Teaterforening

§ 1. Foreningens navn
Teaterforeningens navn er Vejleegnens Teaterforening og dens hjemsted er Vejle Kommune.

§ 2. Formål
Teaterforeningens formål er at administrere Teaterlovens bestemmelser i henhold til Bkg.
nr. 365 af 26. april 2006 med senere ændringer og med henblik på at fremme teaterinteressen inden for foreningens område. Herudover bør teaterforeningen supplere det lokale teatertilbud med teaterforestillinger uden for abonnement for børn og voksne.

Foreningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål.

Teaterforeningen medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teatret, ligesom foreningen kan medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer.

Teaterforeningen samarbejder med kulturudvalget i Vejle Kommune.

§ 3. Medlems-og løssalgsbilletter
Teaterforeningen udbyder billetter dels i medlemskab, dels i løssalg. Medlemskab kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark. Et medlemskab omfatter mindst 3 teaterforestillinger inden for én sæson. Medlemskabet er personligt, hvorfor videresalg i erhvervsmæssigt øjemed ikke er tilladt.

Generalforsamlingen kan beslutte, at der ved tegning af et medlemskab betales et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling. Teaterforeningen kan vælge at udstede medlemskort til medlemmerne.

Teaterforeningen forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet den køber forestillingerne af det producerende teater, oppebærer medlemsindtægter, indtægter ved anden form for billetsalg og indtægter i form af offentligt tilskud.

§ 4. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er teaterforeningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Der indkaldes ved bekendtgørelse i de lokale blade med 14 dages varsel af bestyrelsen, der fastsætter mødested og mødetidspunkt.

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert registreret medlem, dels fra sidst afviklede sæson, dels de for den kommende sæson indmeldte. Afstemning kan ske mundtligt, medmindre 10 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger revideret regnskab
4. Fastsættelse af eventuelt kontingent
5. Indkomne forslag
a) fra bestyrelsen
b) fra medlemmerne
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 50 medlemmer fremsætter
skriftligt krav herom og med angivelse af dagsorden. En sådan generalforsamling skal
afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse og skal ske med samme varsel og
bekendtgørelsesmåde som gældende for den ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes

§ 5a. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal endvidere indeholde angivelse af dagsorden.

§ 6. Bestyrelsens valg og sammensætning
Foreningens bestyrelse består af 7-9 personer med bredest muligt tilknytning til det lokale miljø.

Bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter vælges af generalforsamlingen ved simpelt
stemmeflerhed. Valg af bestyrelsesmedlemmer gælder for to år, idet tre-fire, respektive
fire-fem medlemmer afgår hvert andet år. Suppleanterne er på valg hvert år. Genvalg kan
finde sted.

Bestyrelsen kan supplere sig med en repræsentant fra Vejle Kommune, udpeget af byrådet.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg.

§ 7. Udvalgs etablering, godkendelse og kompetence
Udvalg kan nedsættes af bestyrelsen til varetagelse af en særlig arbejdsopgave i en kortere periode. Et udvalg består af en formand, som skal være medlem af bestyrelsen, samt et antal medlemmer, der ikke alle behøver at være stemmeberettigede medlemmer.

§ 8. Bestyrelsens arbejdsform
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og fordeler foreningens arbejdsopgaver.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire respektive fem bestyrelsesmedlemmer er til stede, heraf formanden. Beslutningerne træffes ved stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over forhandlingerne udarbejdes et referat, der godkendes på det næstfølgende møde.
Bestyrelsen fastsætter om fornødent selv sin forretningsorden.

§ 9. Bestyrelsens samt forretningsudvalgets myndighed og opgaver
Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen fastsætter således medlems-og løssalgspriserne på forestillingsbilletterne.

Forretningsudvalget består af formanden, kassereren og sekretæren. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget.

§ 10. Tegning og hæftelse
Teaterforeningen tegnes af formanden alene eller af to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for teaterforeningens forpligtelser.

§ 11. Æresmedlemmer
Bestyrelsen er bemyndiget til efter énstemmig vedtagelse at udpege personer, som foreningen ønsker at vise opmærksomhed for særlig virke og gavn for Vejleegnens Teaterforening, til æresmedlem. Æresmedlemmer kan få gratis billetter til forestillinger efter eget valg.

§ 12. Regnskab og revision
Teaterforeningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

Bestyrelsen forvalter teaterforeningens midler. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.
Årsregnskabet godkendes af bestyrelsen inden forelæggelsen på generalforsamlingen.
Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.

§ 13. Vedtægtsændringer
Beslutninger om vedtægtsændringer kan alene vedtages, såfremt 2/3 - to tredjedele - af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en ordinær generalforsamling stemmer herfor. Opnås der ikke et sådant flertal for forslaget, kan dette dog vedtages med almindelig stemmeflerhed på en efterfølgende ekstraordinær indkaldt generalforsamling, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt.

§ 14. Foreningens ophævelse
Beslutning om ophævelse af foreningen kan kun træffes, når en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 50 % af medlemmerne er repræsenteret og 2/3 - to tredjedele - af de afgivne stemmer, vedtager forslaget.

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, og forslaget ikke er forkastet, skal bestyrelsen med sædvanligt varsel indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden en måned efter den første generalforsamling, og hvor forslaget kan endeligt vedtages med simpelt flertal, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt.

Ved foreningens ophør eller ophævelse, skal dens formue i det hele anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af kulturudvalget i foreningens hjemkommune forinden udlodning kan finde sted.

§ 15. Ikrafttrædelse
Vedtægterne er revideret og gældende fra den 25. august 2020, ændringen vedr. antal forestillinger i § 3 dog først fra sæson 2021-22.
BIlletsalg - Vejle Musikteater
Vejle Musikteaters fysiske billetsalg er åbent hver fredag fra kl. 15-18 og fra en time før forestillingerne.

Billetsalgstelefonen
Telefon 7943 2030
Mandag - torsdag 14.00 - 16.00
Fredag 13.00 - 15.00
TeaterVejle
Vejle Musikteater
Vedelsgade 25
7100 Vejle
Send e-mail
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere